Kaj so insolvenčni postopki?

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in nekatere druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dalj časa plačilno nesposobni.

Insolvenčni postopki so v slovenskem pravu urejeni z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Zakon podobno kot primerljiva zakonodaja ureja tudi področji osebni stečaj in stečaj zapuščine.

Določena vprašanja, vezana na insolvenčne postopke, so urejena tudi v Zakonu o delovnih razmerjih, Slovenskih računovodskih standardih, davčnih predpisih in podobno.

Insolvečni postopki po slovenskem pravu so:

  • prisilna poravnava,
  • postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo
  • ponovna prisilna poravnava
  • stečajni postopek

Stečajni postopki so:

  • stečajni postopek nad pravno osebo
  • postopek osebnega stečaja in
  • postopek stečaja zapuščine

Poleg tega pa poznamo še postopka prisilnega prenehanja:

  • izbris iz sodnega registra brez likvidacije in
  • prisilna likvidacija

 

Potrebujete podrobnejše informacije? Pošljite vaša vprašanja, z veseljem vam odgovorimo,