Ponovna prisilna poravnava

Predlog za ponovno prisilno poravnavo nad dolžnikom je dovoljen, čeprav dolžnik še ni izpolnil vseh obveznosti iz prejšnje pravnomočno potrjene prisilne poravnave pod določenimi pogoji;

  1. če sta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prejšnje prisilne poravnave pretekli dve leti in
  2. če z začetkom ponovne prisilne poravnave soglašajo upniki, ki so skupaj imetniki terjatev, za katere učinkuje prejšnja pravnomočna potrjena prisilna poravnava in katerih vsota dosega 50 odstotkov vsote vseh priznanih in verjetno izkazanih terjatev v postopku prejšnje pravnomočno potrjene prisilne poravnave.

Predlogu je potrebno priložiti notarsko overjene izjave upnikov iz prejšnje točke o soglasju z začetkom postopka ponovne prisilne poravnave.

Predlog za začetek postopka lahko poleg dolžnika podajo tudi upniki, pod določenimi pogoji.

Ponovna prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, za katere je učinkovala prejšnja pravnomočno potrjena prisilna poravnava.

 

Potrebujete podrobnejše informacije? Z veseljem vam odgovorimo…