Stečaj

Stečajni postopek ali kratko stečaj je oblika prenehanja prezadolženega ali plačilno nesposobnega dolžnika. V stečajnem postopku stečajni upravitelj  unovči celotno premoženje stečajnega dolžnika (stečajna masa).

Po določilih Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) se izvedejo poplačila v vrstnem redu in poplačajo upniki dolžnika.

Poleg stečaja pravnih oseb zakonodaja predvideva tudi stečaj fizičnih oseb – osebni stečaj.

Začetek stečajnega postopka lahko predlagajo upniki, sam dolžnik ali osebno odgovorni družbenik. Stečajni postopek vodi pristojno sodišče, na katerega območju ima dolžnik svoj sedež.

Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna masa, ki predstavlja vse dolžnikovo premoženje.

Postopek stečaja je običajno dolgotrajen, saj se morajo v stečajnem postopku zaključiti tudi vsi sodni spori, povezani z stečajnim dolžnikom, predvsem pa prodati vse premoženje stečajnega dolžnika.

Kako pride do stečaja? Kdo lahko predlog za začetek stečajnega postopka?

Upravičeni predlagatelj je v prvi vrsti dolžnik, ki je postal insolventen in je v svojem Poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja podal mnenje, da obstaja manj kot 50% možnost, da bi z ukrepi finančnega in poslovnega prestrukturiranja postal ponovno plačilno sposoben.

Upravičeni predlagatelji so tudi upniki, ki imajo najman verjetno izkazane terjatev do dolžnika. Upnik torej poda predlog za začetek stečajnega postopka, v katerem dokazuje, da je dolžnik insolveten po vsaj enem kriteriju, ki so opredeljeni v 14. členu ZFPPIPP.

Potrebujete podrobnejše informacije? Z veseljem vam posredujemo odgovore na vaša vprašanja…