Preventivni pregled poslovanja

V Sloveniji imamo v veljavi približno 830 zakonov in skoraj 20.000 podzakonskih predpisov, brez upoštevanja pravnih aktov EUR, ki prav tako veljajo. Najpomemembnejša zakonodaja, ki jo družba pri poslovanju mora upoštevati so zakoni in predpisi s področja delovanja družb, delopravno zakonodajo, davčno pravo, zakon o varstvu in zdravju pri delu, zakon o delu tujcev, okoljsko pravo, zakon s področja varstva osebnih podatkov, in še bi lahko naštevali.

Družbe se tako odločajo za preventivne preglede poslovanja, s katerimi ugotovimo skladnost poslovanja z veljavno zakonodajo in pripravimo ustrezne ukrepe, analiziramo tveganja in jih odpravimo, identificiramo morebitne kršitve ter pripravimo predloge za optimizacijo poslovanja.

Glavna težava je, da se družbe (oz. v njihovem imenu poslovodstva) velikokrat zaradi nepoznavanje zakonodaje morebitnih kršitev sploh ne zavedajo, k čemur pripomore tudi stalno spreminjanje zakonodaje. Na ta način se družbe nezavedno izpostavijo dodatnim tveganjim, ki jih ne poznajo, zato nanje niso pripravljene.

Posebej ranljiva skupina so mala in mikro podjetja, katerim priporočamo preventivne pregled poslovanja in redno preverjanje skladnosti poslovanja z trenutno veljavno zakonodajo, ki predstavlja obenem tudi priložnost za stalno optimiranje poslovanja.

Nepoznavanje zakonodaje in kršitve zakonov in predpisov, pa družbi (in odgovornim osebam) znatno škoduje, saj lahko vodi do visokih denarnih kazni, odškodnin, v skrajnem primeru pa tudi prepovedi opravljanja dejavnosti.